Uddybende ansøgningsmateriale vedr. beskikkelse som censor


Fra 1. april 2014 til 31. marts 2018Annoncen kommer i Psykolog Nyt i november og december 2013.

Nedenfor er en beskrivelse af det retlige grundlag, man som censor skal fungere under. Censorkorpset for Psykologi ved Universiteterne er landsdækkende og omfatter følgende institutioner – Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet, der alle udbyder det fulde 5-årige kandidatstudium, der kan føre til autorisation som psykolog – samt Roskilde Universitetscenter og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der udbyder kandidatoverbygninger på andre grunduddannelser. Dertil kommer to Masteruddannelser på henholdsvis Aarhus Universitet og Roskilde Universitetscenter.


Det retlige grundlag
Som censor fungerer man som tilsynsførende med retssikkerheden ved de afholdte eksaminer, samtidig med at man er medbedømmer. For at blive beskikket som censor, skal man have 1) en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, 2) indgående og aktuelt kendskab til fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagets teori og metoder, 3) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen/det centrale fag, og 4) aktuel viden om uddannelsens/det centrale fags anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov. Læs den gældende eksamensbekendtgørelse inden du beslutter dig for at søge. Den kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142560.

Karakterbekendtgørelsen føjer yderligere præciseringer til, og den kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=29307 . Og studieordningerne formulerer de helt præcise lokale faglige krav til hver enkelt eksamensenhed.

Studieordningerne er noget forskellige på de seks omfattede universiteter. De kan læses på deres hjemmesider – aktuelle links skifter ofte, så du må søge selv. Det er væsentligt, at du inden ansøgning orienterer dig om litteraturkravene, som kan ses ved de samme links. Timelønnen er fastsat ved overenskomst, kr. 419,80 + 12,5 % feriepenge, men timenormeringen for eksaminerne er forskellig.


Brugen af censorerne
Da censorkorpset er landsdækkende, skal du være indstillet på at blive brugt på alle seks universiteter - dog ikke alle ved hver eksamenstermin, men mindst een gang årligt ved mindst eet af universiteterne på skift.

Du skal være indstillet på at blive brugt ved både ”masseeksaminer” og ved specialer. Masseeksaminerne er de obligatoriske mindre eksaminer med faste litteraturkrav, som alle studerende skal bestå, før de kan afslutte studiet med specialeafhandlingen.

Vi skal desuden understrege, at man som beskikket censor har pligt til at melde forandringer i de personlige oplysninger i ansøgningsskemaet, der er grundlaget for beskikkelsen, til censorformanden, ligesom man også har pligt til at melde til formandskabet, hvis der er en længere periode, hvor man af helbredsmæssige eller arbejdsmæssige grunde ikke har mulighed for at fungere som censor.

Det er ligeledes vigtigt, at du inden dit tilsagn om at blive beskikket som censor, har fået din arbejdsgivers accept af, at du står til rådighed mindst én gang årligt ved eksaminer (masseeksaminer eller specialer), der kan kræve din tilstedeværelse. De fleste arbejdsgivere ser med stor forståelse på dette. Men langt de fleste eksaminer har rent skriftlig bedømmelse, der typisk sker ved telefoncensur eller mailkorrespondance. Du skal således også forpligte dig til at modtage materiale digitalt pr. mail. Omfanget af censoropgaver vil i øvrigt maksimalt være 125 timer pr. semester pr. censor.

Alle eksaminer figurerer på en landsdækkende oversigt, hvorfra du giver tilsagn, hvis du fagligt kan og kan afse tid. Vores websted er www.psykologicensor.dk.


Dine kompetencer
Som nævnt i annoncen efterlyser censorkorpset nye censorer, som er særligt fagduelige indenfor alle områder, ligesom der i det hele taget er mangel på censorer udenfor universitetsmiljøet (kaldet aftagercensorer).

Det er afgørende, at du er bred i din teoretiske tilgang, så du ikke kun kan bedømme én helt bestemt smal, teoretisk tilgang til et emne. Psykologi er ikke et eksakt fag med én bestemt teoretisk tilgang, der udgør sandheden, og det er væsentligt, at de studerende gennem uddannelsen får lejlighed til at sætte sig ind i fagets mange forskellige teorier. Censor skal derfor kende de forskellige teorier.

Din faglighed er altså din kernekompetence, men herudover skal du i rollen som myndighedsperson have den personlige evne at kunne være sagsorienteret og vedholdende under pres. Endelig skal du indenfor Forvaltningsloven kunne fungere og agere som aktør. Al vores virksomhed er underlagt denne lov, og du skal om ikke have erfaring hermed – så i hvert fald være indstillet på hurtigt at sætte dig ind i denne særlige måde at arbejde på.


Det praktiske
Såfremt du er indstillet på at blive beskikket som censor, skal du udfylde ansøgningsskema her senest 2. januar 2014, kl. 12

Udfyldelsen vil være grundlaget for Undervisningsministeriets beskikkelse af dig.

Du bedes skrive både dit fulde navn (dvs. alle for-, mellem- og efternavne) – og det navn, du normalt kalder dig, og som du kan findes under i søgesystemerne. Udfyldelsen af rubrikkerne med særlige vidensområder, teoretisk og praktisk er væsentlig. Men tilføj kun de områder du særligt har fordybet dig i efter kandidateksamen.

Vedhæft begrundet ansøgningstekst, CV og eksamensbevis samt autorisationsbevis, specialistgodkendelser og ph.d.-udtalelse, hvis du har sådanne.

Der vil blive afholdt samtaler med udvalgte ansøgere i løbet af januar og februar. Besked om indkaldelse til samtale gives medio januar 2014.

Medio marts 2014 afgør censorformandskabet, hvilke ansøgere der indstilles til beskikkelse, og det er dernæst op til Ministeriet, hvem der beskikkes, og hvornår beskikkelse finder sted.

Vi håber, at dette er tilfredsstillende information om proceduren for beskikkelse af censorer. Ellers spørg direkte pr. mail: karen@karen-schultz.dk. – Når du har læst de relevante bekendtgørelser.

De bedste hilsener


Karen Schultz, censorformand